Vé rẻ nhất trong tháng


Chiều đi: THÁNG 08/2021

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
724,000
1
Hanoi - Da Nang
01/08/2021 724,000 VND
Hanoi - Da Nang
01/08/2021 780,000 VND
724,900
2
Hanoi - Da Nang
02/08/2021 834,000 VND
Hanoi - Da Nang
02/08/2021 724,900 VND
Hanoi - Da Nang
02/08/2021 748,000 VND
724,900
3
Hanoi - Da Nang
03/08/2021 789,000 VND
Hanoi - Da Nang
03/08/2021 724,900 VND
Hanoi - Da Nang
03/08/2021 1,121,000 VND
724,900
4
Hanoi - Da Nang
04/08/2021 834,000 VND
Hanoi - Da Nang
04/08/2021 724,900 VND
Hanoi - Da Nang
04/08/2021 780,000 VND
702,900
5
Hanoi - Da Nang
05/08/2021 1,064,000 VND
Hanoi - Da Nang
05/08/2021 702,900 VND
Hanoi - Da Nang
05/08/2021 1,121,000 VND
603,900
6
Hanoi - Da Nang
06/08/2021 922,000 VND
Hanoi - Da Nang
06/08/2021 603,900 VND
Hanoi - Da Nang
06/08/2021 1,330,000 VND
713,900
7
Hanoi - Da Nang
07/08/2021 779,000 VND
Hanoi - Da Nang
07/08/2021 713,900 VND
Hanoi - Da Nang
07/08/2021 890,000 VND
724,900
8
Hanoi - Da Nang
08/08/2021 834,000 VND
Hanoi - Da Nang
08/08/2021 724,900 VND
Hanoi - Da Nang
08/08/2021 743,000 VND
724,900
9
Hanoi - Da Nang
09/08/2021 834,000 VND
Hanoi - Da Nang
09/08/2021 724,900 VND
Hanoi - Da Nang
09/08/2021 743,000 VND
789,000
10
Hanoi - Da Nang
10/08/2021 789,000 VND
Hanoi - Da Nang
10/08/2021 790,900 VND
Hanoi - Da Nang
10/08/2021 1,121,000 VND
724,000
11
Hanoi - Da Nang
11/08/2021 724,000 VND
Hanoi - Da Nang
11/08/2021 834,900 VND
Hanoi - Da Nang
11/08/2021 780,000 VND
603,900
12
Hanoi - Da Nang
12/08/2021 922,000 VND
Hanoi - Da Nang
12/08/2021 603,900 VND
Hanoi - Da Nang
12/08/2021 1,029,000 VND
713,900
13
Hanoi - Da Nang
13/08/2021 779,000 VND
Hanoi - Da Nang
13/08/2021 713,900 VND
Hanoi - Da Nang
13/08/2021 1,110,000 VND
713,900
14
Hanoi - Da Nang
14/08/2021 779,000 VND
Hanoi - Da Nang
14/08/2021 713,900 VND
Hanoi - Da Nang
14/08/2021 890,000 VND
724,000
15
Hanoi - Da Nang
15/08/2021 724,000 VND
Hanoi - Da Nang
15/08/2021 834,900 VND
Hanoi - Da Nang
15/08/2021 780,000 VND
679,000
16
Hanoi - Da Nang
16/08/2021 679,000 VND
Hanoi - Da Nang
16/08/2021 790,900 VND
Hanoi - Da Nang
16/08/2021 681,000 VND
724,000
17
Hanoi - Da Nang
17/08/2021 724,000 VND
Hanoi - Da Nang
17/08/2021 834,900 VND
Hanoi - Da Nang
17/08/2021 725,000 VND
679,000
18
Hanoi - Da Nang
18/08/2021 679,000 VND
Hanoi - Da Nang
18/08/2021 834,900 VND
Hanoi - Da Nang
18/08/2021 725,000 VND
713,900
19
Hanoi - Da Nang
19/08/2021 724,000 VND
Hanoi - Da Nang
19/08/2021 713,900 VND
Hanoi - Da Nang
19/08/2021 780,000 VND
713,900
20
Hanoi - Da Nang
20/08/2021 834,000 VND
Hanoi - Da Nang
20/08/2021 713,900 VND
Hanoi - Da Nang
20/08/2021 890,000 VND
647,900
21
Hanoi - Da Nang
21/08/2021 724,000 VND
Hanoi - Da Nang
21/08/2021 647,900 VND
Hanoi - Da Nang
21/08/2021 780,000 VND
603,900
22
Hanoi - Da Nang
22/08/2021 624,000 VND
Hanoi - Da Nang
22/08/2021 603,900 VND
Hanoi - Da Nang
22/08/2021 605,000 VND
603,900
23
Hanoi - Da Nang
23/08/2021 679,000 VND
Hanoi - Da Nang
23/08/2021 603,900 VND
Hanoi - Da Nang
23/08/2021 681,000 VND
603,900
24
Hanoi - Da Nang
24/08/2021 664,000 VND
Hanoi - Da Nang
24/08/2021 603,900 VND
Hanoi - Da Nang
24/08/2021 681,000 VND
537,900
25
Hanoi - Da Nang
25/08/2021 724,000 VND
Hanoi - Da Nang
25/08/2021 537,900 VND
Hanoi - Da Nang
25/08/2021 780,000 VND
713,900
26
Hanoi - Da Nang
26/08/2021 724,000 VND
Hanoi - Da Nang
26/08/2021 713,900 VND
Hanoi - Da Nang
26/08/2021 743,000 VND
702,900
27
Hanoi - Da Nang
27/08/2021 834,000 VND
Hanoi - Da Nang
27/08/2021 702,900 VND
Hanoi - Da Nang
27/08/2021 890,000 VND
624,000
28
Hanoi - Da Nang
28/08/2021 624,000 VND
Hanoi - Da Nang
28/08/2021 791,000 VND
624,000
29
Hanoi - Da Nang
29/08/2021 624,000 VND
Hanoi - Da Nang
29/08/2021 681,000 VND
 
30
537,900
31
Hanoi - Da Nang
31/08/2021 717,000 VND
Hanoi - Da Nang
31/08/2021 537,900 VND
Hanoi - Da Nang
31/08/2021 678,000 VND

Chiều về: THÁNG 09/2021

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
679,000
1
Da Nang - Hanoi
01/09/2021 679,000 VND
679,000
2
Da Nang - Hanoi
02/09/2021 679,000 VND
Da Nang - Hanoi
02/09/2021 713,900 VND
Da Nang - Hanoi
02/09/2021 2,585,000 VND
713,900
3
Da Nang - Hanoi
03/09/2021 779,000 VND
Da Nang - Hanoi
03/09/2021 713,900 VND
Da Nang - Hanoi
03/09/2021 725,000 VND
922,000
4
Da Nang - Hanoi
04/09/2021 922,000 VND
Da Nang - Hanoi
04/09/2021 1,120,900 VND
Da Nang - Hanoi
04/09/2021 1,440,000 VND
1,010,900
5
Da Nang - Hanoi
05/09/2021 1,219,000 VND
Da Nang - Hanoi
05/09/2021 1,010,900 VND
Da Nang - Hanoi
05/09/2021 1,440,000 VND
791,000
6
Da Nang - Hanoi
06/09/2021 1,064,000 VND
Da Nang - Hanoi
06/09/2021 1,076,900 VND
Da Nang - Hanoi
06/09/2021 791,000 VND
 
7
603,900
8
Da Nang - Hanoi
08/09/2021 679,000 VND
Da Nang - Hanoi
08/09/2021 603,900 VND
Da Nang - Hanoi
08/09/2021 681,000 VND
647,900
9
Da Nang - Hanoi
09/09/2021 724,000 VND
Da Nang - Hanoi
09/09/2021 647,900 VND
Da Nang - Hanoi
09/09/2021 725,000 VND
1,065,900
10
Da Nang - Hanoi
10/09/2021 1,065,900 VND
537,900
11
Da Nang - Hanoi
11/09/2021 724,000 VND
Da Nang - Hanoi
11/09/2021 537,900 VND
Da Nang - Hanoi
11/09/2021 780,000 VND
603,900
12
Da Nang - Hanoi
12/09/2021 664,000 VND
Da Nang - Hanoi
12/09/2021 603,900 VND
Da Nang - Hanoi
12/09/2021 1,011,000 VND
1,065,900
13
Da Nang - Hanoi
13/09/2021 1,065,900 VND
1,065,900
14
Da Nang - Hanoi
14/09/2021 1,570,000 VND
Da Nang - Hanoi
14/09/2021 1,065,900 VND
603,900
15
Da Nang - Hanoi
15/09/2021 635,000 VND
Da Nang - Hanoi
15/09/2021 603,900 VND
Da Nang - Hanoi
15/09/2021 681,000 VND
603,900
16
Da Nang - Hanoi
16/09/2021 635,000 VND
Da Nang - Hanoi
16/09/2021 603,900 VND
Da Nang - Hanoi
16/09/2021 612,000 VND
724,000
17
Da Nang - Hanoi
17/09/2021 724,000 VND
Da Nang - Hanoi
17/09/2021 725,000 VND
2,530,000
18
Da Nang - Hanoi
18/09/2021 2,530,000 VND
1,065,900
19
Da Nang - Hanoi
19/09/2021 1,065,900 VND
603,900
20
Da Nang - Hanoi
20/09/2021 635,000 VND
Da Nang - Hanoi
20/09/2021 603,900 VND
Da Nang - Hanoi
20/09/2021 791,000 VND
 
21
1,065,900
22
Da Nang - Hanoi
22/09/2021 1,570,000 VND
Da Nang - Hanoi
22/09/2021 1,065,900 VND
603,900
23
Da Nang - Hanoi
23/09/2021 800,000 VND
Da Nang - Hanoi
23/09/2021 603,900 VND
Da Nang - Hanoi
23/09/2021 681,000 VND
603,900
24
Da Nang - Hanoi
24/09/2021 624,000 VND
Da Nang - Hanoi
24/09/2021 603,900 VND
Da Nang - Hanoi
24/09/2021 681,000 VND
 
25
537,900
26
Da Nang - Hanoi
26/09/2021 779,000 VND
Da Nang - Hanoi
26/09/2021 537,900 VND
Da Nang - Hanoi
26/09/2021 1,110,000 VND
603,900
27
Da Nang - Hanoi
27/09/2021 635,000 VND
Da Nang - Hanoi
27/09/2021 603,900 VND
Da Nang - Hanoi
27/09/2021 791,000 VND
 
28
603,900
29
Da Nang - Hanoi
29/09/2021 679,000 VND
Da Nang - Hanoi
29/09/2021 603,900 VND
Da Nang - Hanoi
29/09/2021 681,000 VND
713,900
30
Da Nang - Hanoi
30/09/2021 724,000 VND
Da Nang - Hanoi
30/09/2021 713,900 VND
Da Nang - Hanoi
30/09/2021 725,000 VND

Chú thích:

  Giá thấp nhất
  Giá bạn chọn
  Giá thường
  Giá không thể chọn
(Giá vé chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm, để check vé cụ thể xin trở lại trang chủ)